Havbruksforsikring

Mentor kapital er en profesjonell aktør i forsikringsmarkedet og har høy kompetanse på havbruksforsikring. Vi gir deg rådgivning og kompetanse slik at du får forsikringsprodukter og løsninger tilpasset ditt behov. Vi leverer også forsikringsløsninger som ivaretar dine interesser i alt av utstyr, biler, arbeidsbåter, flåter, bygg og personell, samt transporten av levende fisk og andre spesial-dekninger det måtte være behov for.

Mentor Kapital har

  • Bred og lang erfaring fra både praktisk oppdrett og havbruksforsikring.
  • En dedikerte avdeling er bygget på erfaring, kompetanse, ekspertise og våre sterke relasjoner i havbruksnæringen.
  • Høy kunnskap om dine interesser, utfordringer og behov, samt krav til forsikring av disse.
  • Erfarne medarbeidere står beredt til å assistere med håndteringen dersom en skade inntreffer, uansett omfang.

Med havbruk som næring er det viktig å sikre sine verdier i matfisk, rogn, yngel og stamfisk dersom en plutselig og uforutsett hendelse skulle oppstå. Dette hjelper vi deg med. Vi leverer også forsikringsløsninger som ivaretar dine interesser i alt av utstyr, biler, arbeidsbåter, flåter, bygg og personell, samt transporten av levende fisk og andre spesial-dekninger det måtte være behov for.

Levende fisk

Forsikringen dekker blant annet plutselige og uforutsette skader ved at fisk dør eller blir borte, samt tilleggsdekninger som sanering ved ILA, utvidet forurensning og ekstraordinære kostnader for håndtering av død fisk ved skade. Vår dekning omfatter også redningskostnader ved berging når dette er nødvendig for å redde verdier/redusere skade.

Flytende installasjoner

Forsikring av flytende installasjoner, utstyr og slåter mm. dekker blant annet skader forårsaket av storm, påkjørsel, søtning, tyveri, hærverk og evt. Brann. Vi leverer også bedriftsansvarsdekning knyttet til forsikring av flytende utstyr.

Transport av levende fisk

Transportforsikring av slaktefisk omfatter transport av levende fisk fra merd til slakteri, under slakting, og inntil tre døgns opphold på slakteriet. Vi tilbyr også forsikring av rogn-, yngel- og settefisk transport. For frakt av slaktet fisk, tilbys egne transportforsikringer på standard transport vilkår.

Båter og utstyr

Forsikringen omfatter båter med utstyr som brukes i arbeidet på fiskeoppdrettsanleggene. For båter opp til 15 meter, dekker vi ansvar, kasko, brann og tyveri. For båter over 15 meter tilbys egne forsikringsløsninger på nordiske og internasjonale vilkår.

Yrkesskadeforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon. Vi tilbyr også uførhets- og dødsfallforsikring som sikrer dine ansatte utover det lovpålagte minimumskravet.

Gruppelivsforsikring

Gruppeliv tegnes som kollektiv ordning for ansatte i bedriften. Hoved dekningen er dødsrisiko for de ansatte med utbetaling til de etterlatte. Dekningen kan utvides til å inkludere ektefelle og eller barn med spesifikke valg av forsikringssummer.

Ulykkesforsikring fritid

Ulykke tegnes for de ansatte i bedriften og dekker medisinsk invaliditet som skyldes ulykke. I tillegg kan det tegnes dekning for død og uførhet som skyldes ulykke. Ulykke fritid har tilsvarende dekninger som Yrkesskade og vil gi tilnærmet 24 timers dekning for ansatte.