Næringslivsforsikring

En næringslivforsikring gir dekning for maskiner, løsøre, inventar og varer. I tillegg er også forsikring for avbruddstap etter en skade, og ansvarsforsikring inkludert. Forsikringen er ment for de virksomheter som driver i leide lokaler. Eies bygningen trenger man en næringsbyggforsikring i tillegg.

Forsikringen gir dekning for skader knyttet til bl.a. brann, vann, glass, tyveri og hærverkskader. I tillegg omfattes også skader forårsaket av uteblitt strøm, snøtyngde og naturskader.

I forsikringen er også følgende elementer inkludert

  • Utgifter til rivning, rydding og bort kjøring av verdiløse rester
  • Destruksjon av miljøfiendtlige rester
  • Rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger, arkiver, datafiler etc.
  • Bygningsmessig tilleggsinnredning
  • Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden
  • Glass eller plastruter

Næringslivforsikringen er spesielt tilpasset virksomheter med omsetning opp til NOK 50 millioner.
Forsikringen kan utvides til å omfatte dekninger tilpasset din virksomhet.