Detaljert informasjon

God sikkerhet

Når du velger Mentor Kapital barneforsikring får du en god forsikring som gir økonomisk trygghet for barnet ditt ved ulykke, sykdom eller uførhet.

Her er en forenklet utgave av våre vilkår som oppsummerer og beskriver de forskjellige dekningene i Mentor Kapitals barneforsikring. Har du spørsmål, ta kontakt med kundeservice.

Varig medisinsk invaliditet

Denne delen av forsikringen gir rett til invaliditetserstatning hvis forsikrede rammes av en sykdom/ulykkesskade som medfører varig medisinsk invaliditet.

Lege og tannlegebehandling - Ulykke

Forsikringen dekker refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, til:
 • Lege og tannlege.
 • Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege.
 • Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege.
 • Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling.

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen dekker dagpenger når forsikrede i løpet av forsikringstiden har vært innlagt sammenhengende i minst 14 netter på offentlig godkjent sykehus i Norden som følge av sykdom eller ulykkesskade. Dagpengebeløpet fremgår av forsikringsbeviset og ytes fra og med første dag, i inntil 365 dager.

Kritisk sykdom

Forsikringen dekker engangsutbetaling (økonomisk førstehjelp) hvis forsikrede i løpet av forsikringstiden får diagnosen:
 • Kreft
 • Diabetes type 1 (insulinavhengig sukkersyke)
 • Multippel sklerose (MS)
 • Leddgikt
 • Cystisk fibrose

Eller rammes av:

 • Alvorlig hjerneskade
 • Alvorlig brannskade

Uførekapital - Engangsutbetaling

Forsikringen dekker erstatning ved ervervsuførhet (uføreerstatning) hvis forsikrede i forsikringstiden rammes av en sykdom/ulykkesskade som medfører en varig ervervsuførhet på minst 50 %.

Hva forsikringen ikke omfatter

Følgende diagnoser og aktiviteter kan gi begrensninger som gjelder ved både sykdom og ulykkesskade:
 • Psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. (utvalgte diagnosekoder)
 • Arr og vannsiring ved invaliditetsgrad lavere enn 15%
 • Aktiviteter med særlig risiko. Eks. Boksing, strikkhopp, hastighetsløp med motorkjøretøy, aktiviteter som betraktes som ekstrem
 • Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold
 • Medfødte lidelser
 • Astma, allergier, eksemer og matintoleranse ved medisinsk invaliditetsgrad lavere enn 35%

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av våre vilkår. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se våre vilkår.